ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
11 ม.ค. 56 กิจกรรมวันเด็กและกิจกรรมกีฬาสีภายใน
โรงเรียนจัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2556  และจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน
ชุดกีฬา นายคมกริช โกนันท์
13 ก.พ. 56 กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-3    เข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไกล
โดยให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์มาให้พร้อม
1. สมุดบันทึก
2. น้ำดื่ม
ชุดลูกเสือสำรอง นางกรรณิกา แวงแก้ว
15 ก.พ. 56 ถึง 16 ก.พ. 56 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 เดินทางไกล  ในวันที่ 15  กุมภาพันธ์  2556
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปีที 3  เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม  ระหว่างวันที่  15-16 กุมภาพันธ์  2556
ชุดลูกเสือ-เนตรนารี นางยุพาวะดี สีนวล
22 ก.พ. 56 กิจกรรมเวียนเทียน

เนื่องด้วยวันจันทร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์  2556  เป็นวันสำคัญทางศาสนา คือวันมาฆบูชา  ดังน้ันทางโรงเรียนจึงมีกำหนดนำนักเรียนช้ันอนุบาล 3  ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 เข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียนในวัน ศุกร์ ที่ 22  กุมภาพันธ์  2556  โดยให้นักเรียนนำดอกไม้มาด้วย

ชุดพละ นางกรรณิกา แวงแก้ว
04 มี.ค. 56 ถึง 06 มี.ค. 56 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2555
กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2555  พร้อมกันทุกระดับช้ันในวันที่ 4-6  มีนาคม 2556
ชุดนักเรียน นางธนันท์รัฐ กีรติพงศ์ศักดา
09 มี.ค. 56 รับวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย
กำหนดรับวฒิบัตรของนักเรียนระดับช้ันอนุบาล 3  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  และช้ันมัธยมศึกษาปีที 3  ในวัน เสาร์ ที่ 9  มีนาคม  พ.ศ. 2556  เวลา  08.00-11.30 น.  ณ  อาคารหอประชุมโรงเรียนศศิกานต์วิทยา
ชุดนักเรียน นางกรรณิกา แวงแก้ว
20 พ.ค. 56 ถึง 22 พ.ค. 56 อบรมธรรมะ ณ วัดป่าภูซำไฮ ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ด้วยโรงเรียนศศิกานต์วิทยา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานีเขต 4 กำหนดนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ร่วมกิจกรรมอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมที่วัดป่าภูซำไฮ ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2556 
วัดป่าภูซำไฮ ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี นางยุพาวะดี สีนวล
08 ส.ค. 56 จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
โรงเรียนกำหนดจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนศศิกานต์วิทยา
ชุดพละโรงเรียน นางยุพาวะดี สีนวล
09 ส.ค. 56 จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ โรงเรียนศศิกานต์วิทยา
ชุดนักเรียน นางกรรณิกา แวงแก้ว
05 ก.ย. 56 ถึง 06 ก.ย. 56 แข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุ่มเครือข่ายบ้านผือ
นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชการระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนบ้านผือ ณโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์
ชุดนักเรียน นางปานธิพา สุวรรณแสง
02 ต.ค. 56 ถึง 04 ต.ค. 56 สอบปลายภาคระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
กำหนดสอบปลายภาค ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  ณโรงเรียนศศิกานต์วิทยา
แต่งกายด้วยชุดนักเรียน นางปานธิพา สุวรรณแสง
02 ต.ค. 56 ถึง 04 ต.ค. 56 สอบปลายภาคระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
กำหนดสอบปลายภาคระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ณ โรงเรียนศศิกานต์วิทยา
ชุดนักเรียน นางปานธิพา สุวรรณแสง
08 ต.ค. 56 ถึง 10 ต.ค. 56 แข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์

แต่งกายด้วยชุดนักเรียน นางปานธิพา สุวรรณแสง
08 ต.ค. 56 ถึง 10 ต.ค. 56 แข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา
นักเรียนที่เป็นตัวแทนของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนบ้านผือเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชการในระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ณ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์และโรงเรียนอนุบาลบ้านผือ
ชุดนักเรียน นางปานธิพา สุวรรณแสง
04 ธ.ค. 56 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
โรงเรียนจัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 4 ธันวาคม 2556 และวันที่ 5  ธันวาคม 2556 โรงเรียนหยุดทำการเรียนการสอน
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
25 ธ.ค. 56 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
โรงเรียนจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสในตอนเช้าและจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในตอนบ่ายโดยมีการแสดงของนักเรียนและกิจกรรมร่วมรับประทานอาหารของแต่ละระดับช้ัน
แต่งกายด้วยชุดแซนต้าและแซนตี้ ฝ่ายวิชาการ
10 ม.ค. 57 กิจกรรมกีฬาสี
โรงเรียนจัดกิจกรรมกีฬาสี "ศศิกานต์เกมส์" ณ สนามกีฬาของโรงเรียน เพื่อสร้างความรักความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬาของนักเรียน 
ชุดกีฬาสี ฝ่ายวิชาการ
11 ก.พ. 57 ถึง 13 ก.พ. 57 การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี มัธยม
ณ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ นพค.๒๕ สนภ.๒ นทพ.
ชุดลูกเสือ - เนตรนารี มัธยม
06 พ.ค. 57 เปิดเรียนทุกระดับชั้น
เปิดเรียนทุกระดับชั้น วันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2557
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
24 พ.ค. 57 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
จัดประชุมผู้ปกครองในวันเสาร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนศศิกานต์วิทยา เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับนโยบาย กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติของโรงเรียนเพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน พร้อมกันนี้โรงเรียนจะจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ โดยให้ผู้ปกครองนำใบเสร็จค่าเครื่องแบบนักเรียนและสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง เพื่อเป็นหลักฐานในการขอรับเงิน 
หอประชุมโรงเรียนศศิกานต์วิทยา ฝ่ายวิชาการ
04 มิ.ย. 57 ถึง 06 มิ.ย. 57 อบรมจริยธรรม
อบรมจริยธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ วัดป่าบ้านค้อ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
ชุดนักเรียน/ชุดพละ วิชาการ
12 มิ.ย. 57 พิธีไหว้ครู

ชุดนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
24 มิ.ย. 57 ทดสอบภาษาอังกฤษ
ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษนักเรียนชั้น ป.1 - ม.3 เพื่อจัดกลุ่มในการเข้าค่าย English Camp
วิชาการ
26 มิ.ย. 57 กิจกรรมวันสุนทรภู่
บริหารทั่วไป
24 ก.ค. 57 ถึง 25 ก.ค. 57 AEC English Camp 2014
การพัฒนาศัพยภาพและทักษะภาษาอังกฤษนักเรียนกับการก้าวเข้าสู่อาเซียนประเทศไทย ภายใต้โครงการค่ายภาษาอังกฤษเสริมหลักสูตร “AEC English Camp” โดยอาจารย์ชาวต่างชาติ
หอประชุมโรงเรียนศศิกานต์วิทยา/ชุดพละ ฝ่ายวิชาการ
29 ก.ค. 57 วันภาษาไทยแห่งชาติ
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
31 ก.ค. 57 ถึง 01 ส.ค. 57 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2557
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
08 ส.ค. 57 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

ชุดไทย ฝ่ายกิจการนักเรียน
18 ส.ค. 57 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมอาเซียน
ฝ่ายวิชาการ